Wet meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling

Wet meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling is van kracht geworden in het voorjaar van 2011. Deze wet bepaalt dat het hanteren van een stappenplan bij Huiselijk Geweld en kindermishandeling verplicht is. Met de expliciete vermelding dat seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis) en eergerelateerd geweld ook vormen van kindermishandeling zijn. De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige medewerkers in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, justitie en politie.  De meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. Er is een afwegingskader in opgenomen waardoor de beslissing om al dan niet te melden bij Veilig Thuis ondersteund wordt en bovendien wordt de eigen hulpverlening erin betrokken. Belangrijk: dit protocol kindermishandeling, inclusief het stappenplan en afwegingskader, is conform deze verbeterde wet meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling.

DaCapo College hanteert de meldcode en volgt de verplichte stappen in de Meldcode volgens het afwegingskader.