A

Academische opleidingsschool (AOSL)
Adressen
Afdelingsleiders VMBO
Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

Academische opleidingsschool (AOSL)

Het DaCapo College is een academische opleidingsschool.

Lesgeven, opleiden én onderzoek doen. Dat zijn de drie hoofdtaken van twaalf Limburgse scholen voor voortgezet onderwijs die samen de Academische Opleidingsschool Limburg vormen.

Academische Opleidingsscholen zijn dus geen gewone scholen! Hun onderzoekstaak onderscheidt hen van de doorsnee school voor voortgezet onderwijs, maar ook van de Opleidingsschool. Samen met experts en wetenschappers van Fontys Hogescholen, Zuyd Hogeschool, Open Universiteit Nederland en de Universiteit Maastricht werken de academische opleidingsscholen structureel aan onderzoek, innovatie en ontwikkeling.

Docenten die op een Academische Opleidingsschool werken, zijn of worden geschoold tot onderzoeker. Dat maakt hun werk niet alleen breder en interessanter, het draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De docent-onderzoeker is immers in staat om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen aan de hand van gedegen onderzoeksresultaten.

Adressen

College van bestuur
Het DaCapo College maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het college van bestuur van Stichting LVO is gevestigd in Sittard.
Contactgegevens

 

Afdelingsleiders VMBO

Locatie  Havikstraat

Mw. B. (Bertina ) Cobbenhaegen onderbouw BK ( leerjaren 1 & 2) a.i.
Mw. M. (Manel) Manschot onderbouw BK (leerjaren 1 & 2)
Dhr. M. (Maurice) Lejeune onderbouw GT (leerjaren 1 & 2)
Dhr. T. (Tim) Bominaar bovenbouw GT (leerjaren 3 & 4)
Dhr. R. (Rob) Palm bovenbouw Techniek

Locatie Milaanstraat

Mw. G. (Gineke) Notten bovenbouw BK (leerjaren 3 & 4)

Algemene verordering gegevensbescherming (AVG)

 

Als school hebben wij te maken met nieuwe Europese wetgeving rond privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 van kracht is. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het DaCapo College heeft een bovenschools team AVG-IBG geformeerd dat verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen het DaCapo College. Bij DaCapo wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar avg@dacapo-college.nl

B

Bestuursverslag
Boekenvoorziening
Buitengewoon verlof
Burgerschap

Bestuursverslag

Inleiding

Kernactiviteiten

De Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs omvat scholen voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (vmbo) en Praktijkonderwijs (PRO). Het doel van de school is gelegen in het voorbereiden van leerlingen op intreden in de arbeidsmarkt, in het Middelbaar Beroeps Onderwijs of Hoger Algemeen Vormend Onderwijs. De scholen zijn toegankelijk voor een zeer brede groep leerlingen, ook uit minder kansrijke situaties, die volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen en zich goed voor te bereiden op een vervolgopleiding.

De kernactiviteiten bestaan uit het verzorgen van onderwijs binnen het praktijkonderwijs en het vmbo. Het betreft profielen in de Techniek Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Productie, Installeren en Energie (PIE) en Mobiliteit en Transport (M&T)), in de Economie (Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) en Economie en Ondernemen (E&O)), Dienstverlening en Producten, D&P, (Profiel Sport, Creatief en Media en Profiel D&P in de Gemengde Leerweg) en in de Zorg (Z&W). Er is sprake van de theoretische, gemengde, kader- en basisberoepsgerichte leerwegen. Daarnaast is op de Havikstraat het Onderwijs Diensten Centrum gevestigd van het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek, dat specifieke zorg aanbiedt aan leerlingen van de vo-scholen in de Westelijke Mijnstreek. Naast het eerdergenoemde onderwijs en zorgaanbod kent het bestuur groepen, waarin Niet Nederlandstalige jongeren (NNT) worden opgevangen en voorbereid op verdere studie binnen het Nederlandse onderwijssysteem (de Eerste Opvang Anderstaligen).

De beleidsvoornemens zijn onderhevig aan landelijke beleidsontwikkelingen, te weten de Kwaliteitsagenda VO, het Sectorakkoord Voortgezet Onderwijs, Passend Onderwijs en de doelstellingen rondom Opbrengst Gericht Werken en het Omgaan met Verschillen.

Juridische structuur

Onder het bestuur van de Stichting DaCapo vallen de volgende BRIN-nummers:

 • -  Brin 02IB
 • -  Brin 05GV
  Nadat op 21 december 2018 de fusie-effectrapportage betreffende de fusie van de scholen met BRIN 18DE en BRIN 02IB bij DUO werd ingediend, heeft de minister op 4 maart 2019 ingestemd met de fusie. Het BRIN-nummer 18DE is opgeheven per 1-8-2019. Het BRIN 02IB omvat alle voor DaCapo relevante onderwijslicenties. De VO- scholen in de regio, de gemeente en het samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek zijn geïnformeerd over deze fusie.OrganisatiestructuurHet bestuur kent het besturingsmodel College van Bestuur en Raad van Toezicht. Het bestuur wordt gevormd door een College van Bestuur (professioneel bestuur) en bestaat uit 1 persoon namelijk de voorzitter.
  De van het besturingsmodel afgeleide managementstructuur kende een MT-groot overleg. Dit MT-groot overleg bestond uit het College van Bestuur, de locatiedirecteuren, seniorbeleidsadviseur CvB, bestuurssecretaris en het hoofd stafbureau. Hier werden besluiten voorbereid ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken. De uiteindelijke besluitvorming vond plaats door het CvB. De verschillende locaties werden aangestuurd door locatiedirecteuren. Het College van Bestuur en de leden van het MT-groot overleg lieten zich ondersteunen door het stafbureau op de gebieden financiën, administratie, secretariaten, personele zaken, ICT en facilitaire aangelegenheden.

   

Boekenvoorziening

 

Schoolboeken worden ‘gratis’ verstrekt. Het DaCapo College verbindt een aantal voorwaarden aan het verstrekken van de boeken om ervoor te zorgen dat er goed met de gratis verstrekte boeken wordt omgegaan om zo de kosten voor de school in toom te houden. 

Door middel van het ondertekenen van het aanmeldingsformulier conformeert u zich aan het goed gebruiken van de boeken en de daarmee verband houdende regels en afspraken. 

Atlassen, woordenboeken, rekenmachines, laptops, (sport)kleding, schriften, pennen en gereedschap (in eigendom) blijven voor rekening van de ouders. Meer informatie over de ‘gratis’ schoolboeken vindt u op de website: www.gratisschoolboeken.nl.

Buitengewoon verlof

In de leerplichtwet staat, dat uw zoon of dochter de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. 

Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen
Wanneer een leerling plichten moet vervullen, die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt, dat hiervoor één dag per verplichting wordt gegeven. Indien u gebruik wilt maken van deze vorm van extra verlof, 8 dient u dit minimaal 2 dagen van tevoren schriftelijk bij de afdelingsleider van uw kind te melden.

Vakantie tijdens schooltijd
Voor vakantie tijdens schooltijd kan alleen in speciale gevallen een uitzondering op de regel worden gemaakt. De uitzondering is, als een leerling tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de afdelingsleider van uw zoon of dochter eenmaal per schooljaar de leerling vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep alsmede de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. 

U dient met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • De aanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren worden ingediend (i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure), tenzij u kunt aangeven waarom dit niet mogelijk was;
 • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;
 • Wordt een leerling of gezinslid ziek tijdens de vakantie, waardoor de leerling later op school komt, dient een doktersverklaring uit het vakantieland te worden overlegd, waaruit de ernst, de aard en duur van de ziekte blijken. 

Verlof voor andere gewichtige omstandigheden

 • Verhuizing van het gezin. 
 • Bijwonen huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten.
 • Ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten.
 • Overlijden van bloedverwanten of aanverwanten.
 • Ambtsjubileum of huwelijksjubileum van bloedverwanten of aanverwanten.

Onderstaande situaties zijn GEEN gewichtige omstandigheden

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie i.v.m. (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn.

Bezwaar maken Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Bent u het niet eens met een besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij de locatiedirecteur. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: Naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het genomen besluit, en argumenten die omschrijven waarom u niet akkoord gaat met het besluit. U krijgt de gelegenheid, het bezwaar mondeling toe te lichten.

Burgerschap

De richting en het doel van de visie op het leergebied burgerschap van het DaCapo College voor schooljaar 2022 is:
starten met reeds bestaande en/of nieuwe invulling van burgerschap.
Deze zijn zichtbaar in lessen en omgang.
Het beoogde doel op het leergebied burgerschap van het  DaCapo College voor 2023 is:
de school is een leer- en leefgemeenschap die zich kenmerkt door reflectie en bewuste keuzes voor eigen leven en loopbaan in relatie met onze samenleving.

C

College van Bestuur
Contacten met ouder(s)/verzorger(s)
Contactformulier

College van Bestuur

Bestuur en Raad van Toezicht

Het DaCapo College maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Het college van bestuur (cvb) is het bevoegd gezag van Stichting LVO. Het cvb bestaat uit:

– Eugène Bernard, voorzitter
– Sandra Holtjer, lid

Meer informatie over het college van bestuur

De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Meer informatie over de raad van toezicht van LVO

Het college van bestuur van Stichting LVO is gevestigd in Sittard.
Contactgegevens

Contacten met ouder(s)/verzorger(s)

De school wil de leerling via het leerproces persoonlijk tot ontwikkeling brengen en voorbereiden op een passende plaats in de samenleving. Een goede communicatie tussen u en de school is hiervoor van groot belang en het is dus zeer belangrijk dat wij bij onduidelijkheden op welk terrein dan ook met elkaar in contact treden. U kunt altijd via de servicebalie (046-7820800) of via het digitale vragenformulier een afspraak maken met een directielid, decaan, mentor of docent.

Contactformulier

Voor algemene vragen en voor het aanvragen van een aanmeldingsformulier kunt u ons contactformulier invullen.

D

Decanen
Directie
Docenten
Dyscalculie
Dyslexie

Decanen

De schooldecaan begeleidt de leerlingen bij het maken van hun studie- en beroepskeuze door een goed beeld te geven van de diverse keuzemogelijkheden en voorlichting te geven aan ouders of verzorgers en leerlingen. Daarnaast onderhoudt de schooldecaan contacten met het vervolgonderwijs en verstrekt aan ouders of verzorgers en leerlingen alle voor keuzebegeleiding relevante informatie. U kunt te allen tijde een afspraak via de servicebalie maken met de decaan van de betreffende locatie.

Directie

Directie DaCapo:
Dhr. J. (John) Hausmans, rector vmbo, praktijkonderwijs en eerste opvang anderstaligen

Docenten

Heeft een leerling moeite met een bepaald vak, dan is de vakdocent de eerstverantwoordelijke om te helpen. Als u ziet dat uw zoon of dochter uren werkt zonder het gewenste resultaat, of er zijn andere problemen ontstaan, dan bevelen wij u aan dit zo snel mogelijk te bespreken.

Dyscalculie

Heeft de leerling een dyscalculie verklaring, dan heeft de leerling recht op bepaalde faciliteiten, zoals het gebruik van een rekenmachine en extra tijd bij het maken van toetsen en schoolexamens. De school geeft geen dyscalculie verklaring af. Deze kan alleen verstrekt worden door een gecertificeerd deskundige.

Dyslexie

Heeft de leerling een dyslexie verklaring, dan heeft de leerling recht op bepaalde faciliteiten.  Deze faciliteiten staan op een dyslexie kaart die aan de leerling wordt uitgereikt. De school geeft geen dyslexie verklaring af. Deze kan alleen verstrekt worden door een gecertificeerd deskundige. Op DaCapo College geconstateerde leesproblemen kunnen een dyslexie onderzoek tot gevolg hebben.

E

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)
Examinering

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)

Vanaf 1 januari 2015 zitten de leerlingen van EOA op de locatie Praktijkonderwijs.
EOA betekent Eerste Opvang Anderstaligen.
Het EOA-team Praktijkonderwijs zorgt ervoor dat leerlingen zonder voldoende kennis van de Nederlandse taal, zo snel mogelijk in kunnen stromen in het reguliere onderwijs. Het tempo waarin dat gebeurt hangt af van de voorkennis én de mogelijkheden waarmee de leerlingen in Nederland komen. Een team van zo’n 10 mensen begeleidt op een enthousiaste wijze deze leerlingen.
EOA biedt onderwijs aan leerlingen van 12 – 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het is ontzettend belangrijk dat er vanuit een veilige thuishaven in een positief pedagogisch klimaat gewerkt wordt. Het onderwijskundig doel van EOA is om leerlingen voor te bereiden op een vervolgopleiding in het VMBO (beroepsopleiding of theoretische opleiding) de tweede Fase van HAVO of VWO of anderzijds het MBO.
Nederlands is het belangrijkste uitgangspunt tijdens alle lessen.
EOA is voor veel leerlingen de eerste plaats waar zij kennismaken met de West-Europese cultuur. Integratie is van belang voor onze leerlingen.
Uitgangspunt voor de wijze waarop we met elkaar om wensen te gaan, is verdraagzaamheid en respect voor elkaar.
Binnen EOA zitten leerlingen van meer dan 21 verschillende nationaliteiten!
De aanmelding voor de locatie Praktijkonderwijs verloopt via de locatieleiding.

Examinering

Voor meer informatie over Toetsing en Examinering klik op onderstaande knop

G

Gegevens van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gegevens van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen

 

Het is belangrijk dat de administratie van de school beschikt over de meest recente adressen telefoongegevens van de leerling en ouders of verzorgers. Zo is het b.v. mogelijk dat een leerling ziek wordt gedurende de lesdag of dat er een ongelukje gebeurt tijdens de gymnastiekles of tijdens een praktijkles. In een dergelijk geval willen wij zo snel mogelijk in contact komen met een van de ouders of verzorgers. Daarom vragen wij u vriendelijk, maar dringend, om adreswijzigingen en/of wijzigingen in het telefoonnummer/e-mailadres zo spoedig mogelijk door te geven aan de servicebalie, tel. 046-7820800. Ook kunt u dit via het contactformulier doorgeven.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

GMR
De Stichting LVO bestuurt 25 scholen voor voortgezet onderwijs in heel Limburg en heeft ongeveer 2700 medewerkers. De scholen verzorgen het onderwijs voor ongeveer 28.000 leerlingen.
Onderwerpen die alle scholen of een meerderheid van scholen aangaan worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert het overleg met het college van bestuur van Stichting LVO. Meer informatie over de GMR is te vinden op https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/medezeggenschap/.

J

Jaarrekening
Jeugdgezondheidszorg GGD

Jaarrekening

De jaarrekening van 2019 is hier te downloaden.

De jaarrekening van 2020 is hier te downloaden

De jaarrekening van 2021 is hier te downloaden

De jaarrekening van 2022 is hier te downloaden

Jeugdgezondheidszorg GGD

Klik hier voor actuele informatie over de jeugdgezondheidszorg

K

Kennismaking
Klachten en klachtafhandeling
Klokkenluidersregeling
Kluisjesregeling
Kwalificatieplicht/leerplicht

Kennismaking

Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismaking voor ouder(s)/verzorger(s) van de verschillende leerjaren. De afdelingsleiders en mentoren geven u inzicht in de gang van zaken voor dat schooljaar en zijn graag bereid uw vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Klachten en klachtafhandeling

Klachten algemeen

Het kan voorkomen dat u een klacht wil indienen. Dat kan via school of eventueel via de klachtencommissie.

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer).

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Download de klachtenregeling:

Meer informatie en de regeling zelf staat op de website van LVO.

Klokkenluidersregeling

Op grond van de Code Goed Onderwijsbestuur VO heeft LVO een klokkenluidersregeling geformuleerd die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen misstanden binnen de instelling kenbaar te maken.

Een heldere procedure voor het melden van vermoede misstanden draagt bij aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Ook ondersteunt de regeling een open communicatie over normen en waarden in schoolsituaties en het voorkomen van praktijken die schadelijk kunnen zijn voor LVO, de LVO-scholen en de sector.

https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/regelingen-en-beleid/regeling-inzake-het-omgaan-met-een-vermoeden-van-een-misstand-of-een-inbreuk-op-het-unierecht-stichting-lvo-klokkenluidersregeling/

 

Kluisjesregeling

De kluisjes in de school zijn bedoeld om waardevolle spullen in op te kunnen bergen.
Er zijn geen kosten verbonden aan de huur van een kluisje maar bij verlies van een of meer sleutels worden wel de kosten hiervoor, zijnde € 15,00 in rekening gebracht.
De sleutels dienen aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd te worden. Voordat een leerling de sleutels van een kluisje krijgt worden ouder(s)/verzorger(s) verzocht het kluisjesreglement goed door te lezen en te ondertekenen 'voor gezien'. De getekende versie levert de leerling vervolgens in bij de mentor

De school stelt zich niet aansprakelijk voor beschadigde en/of gestolen spullen.

Het blijft echter daarom heel verstandig om al te kostbare spullen niet mee naar school te nemen!

Klik hier voor ons kluisjesreglement

 

Kwalificatieplicht/leerplicht

Alle kinderen in Nederland worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan (leerplichtig). Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat.

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school totdat ze een startkwalificatie (minimaal havo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald.

De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een vmbo-diploma geeft weliswaar toegang tot het mbo, maar is géén startkwalificatie. De vmbo-leerling moet dus verder studeren t/m het diploma mbo-niveau 2 (of havo). Voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie niet haalbaar.

De volgende jongeren zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht: zeer moeilijk lerende kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren die praktijkonderwijs volgen. Meer informatie vindt op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijk Mijnstreek. De ambtenaar leerplicht van de gemeente houdt toezicht op de leer- en kwalificatieplicht en kan eventuele sancties opleggen.

L

Leerjaren
Leerlingenraad en leerlingenstatuut
Leerplicht/kwalificatieplicht
Leerwegadvies / zittenblijven
Leerwegen
Leerwerktraject (LWT)
Lesrooster
Lestabellen
Lesuitval
Locaties

Leerjaren

Het eerste leerjaar
Bij de samenstelling van de brugklassen wordt ernaar gestreefd leerlingen van dezelfde basisschool bij elkaar te plaatsen. Ook wordt zoveel mogelijk met de persoonlijke wensen van ouders, verzorgers en leerlingen rekening gehouden. Omdat de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs best groot is, wordt er alles aan gedaan om de leerlingen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de nieuwe klasgenoten, de nieuwe leerkrachten en het onderwijsondersteunende personeel. Daarom worden voor de brugklassers in het begin van het schooljaar introductieactiviteiten georganiseerd zodat de leerlingen zich op het DaCapo College snel thuis kunnen voelen.

Het tweede leerjaar
In het tweede leerjaar van de daartoe voorbestemde leerweg wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op de keuze voor een op het beroep gerichte afdeling. In de theoretische en gemengde leerweg worden de vakken economie, Duits en nask 1 (natuurkunde/scheikunde 1) als nieuwe vakken geïntroduceerd. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt een officieel advies met betrekking tot de haalbaarheid van een van de vier leerwegen gegeven. Dit advies van de school is bepalend. Tijdens het eerste en het tweede leerjaar wordt nauwkeurig bekeken welke overstap naar de bovenbouw de juiste is.

Het derde leerjaar
Bij de start van het derde leerjaar volgt de leerling de vakken in de gekozen leerweg. Bij de keuze voor de beroepsgerichte leerweg krijgt de leerling les in de gekozen sector en afdeling. Tijdens het derde leerjaar tellen alle behaalde cijfers voor overhoringen, toetsen en opdrachten mee voor het schoolexamen. Binnen alle vakken wordt er gewerkt volgens een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit betekent dat een aantal onderdelen van het examen al in dit leerjaar wordt afgesloten. Bovendien wordt er gestart met de vorming van het ‘Examendossier’. Leerjaar 3 is zeer belangrijk, omdat aan het einde van dat leerjaar de definitieve leerweg wordt gekozen. De leerling in de theoretische en gemengde leerweg kiest het definitieve vakkenpakket en de sector.

Het vierde leerjaar
Nadat in de derde klas een deel van het schoolonderzoek is afgesloten, wordt er in dit leerjaar deelgenomen aan de overige schoolonderzoeken die deel uitmaken van het schoolexamen. De leerlingen zijn zeer gericht bezig met de voorbereiding op het eindexamen en de afsluiting van hun opleiding.

Leerlingenraad en leerlingenstatuut

De school wil leerlingen als mondige burgers behandelen. De leerlingen van vandaag zijn immers de werknemers van morgen. In het  “Prettig Parlement” overleggen leerlingen over schoolse aangelegenheden, maar ook over de invulling van bepaalde festiviteiten.

Dit overleg zal resulteren in een leerlingenstatuut. In dit statuut staan afspraken ter bevordering van de goede gang van zaken waaraan zowel leerlingen als personeel zich dienen te houden.

Het leerlingenstatuut is opgenomen in ons schoolveiligheidsplan

Leerplicht/kwalificatieplicht

Alle kinderen in Nederland worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Vanaf het moment dat uw kind 5 jaar is tot het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt, is het op grond van de Leerplichtwet verplicht naar school te gaan (leerplichtig). Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. Ook kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit, asielzoekers in de leerplichtige leeftijd en kinderen die illegaal in Nederland verblijven zijn leerplichtig en moeten dus verplicht naar school. Kinderen vanaf 5 jaar moeten naar school totdat ze een startkwalificatie (minimaal havo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren een volledig programma van onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald. Een vmbo-diploma geeft weliswaar toegang tot het mbo, maar is géén startkwalificatie. De vmbo-leerling moet dus verder studeren t/m het diploma mbo-niveau 2 (of havo). Voor sommige jongeren is het behalen van een startkwalificatie niet haalbaar. De volgende jongeren zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht: zeer moeilijk lerende kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren die praktijkonderwijs volgen. Meer informatie vindt op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Westelijk Mijnstreek. De ambtenaar leerplicht van de gemeente houdt toezicht op de leer- en kwalificatieplicht en kan eventuele sancties opleggen.

Leerwegadvies / zittenblijven

De loopbaan van onze leerlingen in cijfers
Status 1 oktober 2021
(exclusief extraneus en vavo en EOA leerlingen)

Klik  hier voor meer informatie

Leerwegen

Een leerweg is een traject/route naar het behalen van een diploma vmbo. Er zijn in het vmbo vier leerwegen:
1. De theoretische leerweg;
2. De gemengde leerweg;
3. De kaderberoepsgerichte leerweg;
4. De basisberoepsgerichte leerweg.

De theoretische leerweg
Deze leerweg is vooral bedoeld voor leerlingen die gemakkelijk leerstof opnemen en die het leuk vinden om de meeste vakken uit boeken te leren. De theoretische leerweg geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De leerlingen met een diploma van de theoretische leerweg kunnen ook doorstromen naar klas 4 van het havo. Het DaCapo College heeft hierover afspraken gemaakt met de Trevianum scholengroep in Sittard. Het DaCapo College biedt de theoretische leerweg aan op de locatie Havikstraat

Gemengde leerweg
Bij instroom wordt geen onderscheid gemaakt tussen de theoretische en de gemengde leerweg. De eerste drie leerjaren zitten de leerlingen van deze twee leerwegen bij elkaar in de klas. De keuze tussen theoretische of gemengde leerweg hoeft pas gemaakt te worden aan het einde van het derde leerjaar, want dan kiezen de leerlingen van de gemengde leerweg vijf algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak (technologie), in plaats van zes algemeen vormende
vakken. De gemengde leerweg heeft dus dezelfde moeilijkheidsgraad en examens als de theoretische leerweg. De gemengde leerweg geeft toegang tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Het DaCapo College biedt deze leerweg aan op de locatie Havikstraat.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is de beste leerroute voor leerlingen die theoretisch heel wat aankunnen, maar die toch praktischer zijn ingesteld. Het leerniveau is hoog, hetgeen ook blijkt uit het feit, dat de kaderberoepsgerichte leerweg, evenals de theoretische leerweg toegang geeft tot de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Het DaCapo College biedt de kaderberoepsgerichte leerweg aan op de locaties Havikstraat en Milaanstraat.

Basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is bedoeld voor de praktisch ingestelde leerling die meer moeite heeft om zich op theoretische vakken te concentreren. De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo geeft toegang tot de meer praktische (basis)beroepsopleidingen (niveau 1 en 2) in het mbo. Het DaCapo College biedt deze leerweg aan op de locaties Havikstraat en Milaanstraat.

Samenwerkingsverband
Het Samenwerkingsverband VO Westelijke Mijnstreek (SWV VO WM) heeft in december 2019 gekozen voor volledige opting out. Dat betekent dat er voor lwoo van leerling bekostiging overgegaan is op populatiebekostiging. Gedurende de planperiode van het ondersteuningsplan (t/m juli 2022) zullen de scholen die t/m schooljaar 2019-2020 een lwoo licentie hadden, een vooraf vastgesteld bedrag per jaar uitgekeerd krijgen. Dit bedrag gebruiken zij om extra ondersteuning te bieden aan de leerlingen die nog een lopende aanwijzing lwoo hebben en de leerlingen die starten na juli 2020 en op grond van hun ondersteuningsvraag extra ondersteuning nodig hebben.

Aandachtspunt is dat de overdracht van po-vo zorgvuldig gebeurt. Hiervoor is het van belang dat de po-school leerachterstanden van de leerling goed in kaart brengt en de ondersteuningsbehoefte zorgvuldig beschrijft. De aanname commissies van het vo zullen hier nauwlettend acht op slaan. 

Ondersteuning

De scholen die ondersteuningsgelden ontvangen, zijn zelfverantwoordelijk voor het inrichten van een adequate ondersteuningsstructuur en het bieden van passende ondersteuning aan elke leerling. Zowel aan de leerlingen met een nog lopende LWOO aanwijzing, als aan de leerlingen die instromen vanaf schooljaar 2020.  

Omdat de voormalige LWOO leerling als gevolg van de keuze voor opting-out niet meer als zodanig te herkennen valt, is het van belang ervoor te waken dat geoormerkte gelden doelmatig en planmatig worden ingezet. 

Leerwerktraject (LWT)

Het Leerwerktraject biedt de mogelijkheid om het vmbo-diploma basisberoepsgericht te halen door een combinatie van stage en leren (vanaf
klas 3). Het LWT is mogelijk voor alle profielen en is een volwaardige leerroute binnen de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) waar leerlingen via een andere, praktijkgerichte manier van onderwijs hun diploma halen. 

Wat is er dan zo anders aan deze leerroute?

 • De weg naar het diploma gaat langs een andere leerweg. De leerlingen hebben 12-16 uren stage en volgen verder op school lessen.
 • De lessen bestaan uit de volgende vakken:
  1) Nederlands (3 uren)
  2) Beroepsvoorbereidend vak (17 uren)
  3) Rekenen (2A of 2F niveau) (2 uren)
  4) AVO vakken eventueel (op maat)
 • De overige uren leert de leerling in de praktijk op een stageplaats. 

De examens over deze vakken blijven dezelfde als die van de BBL-leerling (basisberoepsgerichte leerweg). Zowel Nederlands als het beroepsgerichte vak dient als eindcijfer minimaal een 6 te zijn. De tijd dat een leerling op school zit is nog altijd 60% van de verplichte schooltijd. De resterende 40% gaat de leerling leren door doen. Dit gebeurt d.m.v. een stage in een bedrijf of instelling. Onder verantwoordelijkheid van de school, die intensief samenwerkt met de bedrijven en instellingen, gaat de leerling kennis nemen van het werken in een bedrijf / instelling.
Om de leerlingen voor te bereiden op een juiste beroepskeuze, maken ze in de onderbouw met alle afdelingen kennis via de LOB – lessen (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding), is er een beroepskeuzetest en worden zgn. LOB-gesprekken gevoerd.
Na dit alles is het duidelijker wat een leerling later wil gaan worden of wil gaan doen. Passend bij die uitkomst wordt er een bedrijf gezocht door leerling en/of school. 

Voor welke leerling is het LWT bedoeld? 

Soms kunnen problemen van de leerling worden verminderd met het aanbieden van een andere manier van onderwijs (in de vorm van LWT, dus vooral leren door te doen en het verminderen van het aantal AVO vakken), zonder dat het niveau van het diploma in gevaar komt. Het diploma LWT geeft toegang tot niveau 2 van de beroepsopleidingen (ROC’s) en er is slechts één verschil met de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. De decaan overlegt met het ROC of een leerling kan doorstromen in de richting die hij wil, bijv.: heeft een leerling LWT-stage gedaan op het gebied van Zorg en Welzijn, dan kan deze leerling in de toekomst alleen in de richting Zorg en Welzijn instappen op niveau 2 van een ROC. Het reguliere diploma kent die beperking niet. 

Lesrooster

Raadpleeg  Som2day voor ons actuele lesrooster.

Lesuitval

Het DaCapo College stelt alles in het werk om zo weinig mogelijk lessen te laten uitvallen. In principe worden alle lessen opgevangen. Als een of meer lesuren aan het begin of aan het eind van de lesdag noodgedwongen uitvallen, kan het voorkomen dat de leerling wat later naar school komt of eerder naar huis gaat. Dit gebeurt echter alleen als geen andere oplossing mogelijk is. De leerling wordt daarover tijdig geïnformeerd. Lesuitval tussendoor wordt in principe opgevangen! In geen geval mag de leerling tijdens de lesdag het schoolterrein verlaten.

Locaties

Locatie Havikstraat – hoofdlocatie vmbo
Havikstraat 5
6135 ED  Sittard
Tel. 046-7820800
info@dacapo-college.nl

Locatie Milaanstraat – nevenvestiging vmbo
Milaanstraat 125
6135 LH  Sittard
046-7820750
info@dacapo-college.nl

Locatie Praktijkonderwijs en Eerste Opvang Anderstaligen (EOA)
Einighauserweg 25
6163 AK  Geleen
046-7820700
info@dacapo-college.nl

M

Medezeggenschapsraad (MR)
Mediaprotocol
Mentoren
Missie & Visie

Medezeggenschapsraad (MR)

Inspraak en medezeggenschap

De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Voor meer informatie over medezeggenschap zie de website https://infowms.nl.
Het DaCapo College maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Binnen LVO is er een overkoepelende medezeggenschapsraad (GMR) en de scholen hebben eigen medezeggenschapsraden (MR’s). Het DaCapo College heeft twee MR’s. De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en advies binnen de school.

Medezeggenschapsraden DaCapo College
Het DaCapo College heeft twee MR’s: een MR voor het vmbo (locaties Milaanstraat en Havikstraat), inclusief de Eerste opvang anderstaligen (EOA) en een MR voor het Praktijkonderwijs (PRO).
Elke MR bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder/leerling geleding. De MR voert één keer per maand overleg met de rector van de school, te weten de heer J. Hausmans. Via dit overleg zijn leerlingen, ouders en personeel betrokken bij de onderwijskundige en beleidsmatige keuzes die worden gemaakt.
In schooljaar 2022 – 2023 is de samenstelling van de MR als volgt:
MR VMBO:

M. Burema (voorzitter; personeelslid)
H. Fijten (Vicevoorzitter; personeelslid)
E. Daemen (Secretaris; personeelslid), tevens afgevaardigde naar de GMR
E. Helsen (personeelslid)
J. Hendrix (personeelslid)
H. Meijers (ouderlid)
R. van Geenen (ouderlid)
De MR zoekt nog aanvulling voor de leerling geleding.

De MR van het VMBO is bereikbaar via de secretaris:  mr­_vmbo@dacapo-college.nl

MR Praktijkonderwijs

R. Bakx (voorzitter; personeelslid)
B. Boei (secretaris; personeelslid)
R. Visser (personeelslid), tevens afgevaardigde naar de GMR
J. van Witsen (ouderlid)
De MR zoekt nog aanvulling voor de oudergeleding en leerling geleding.
De MR van PRO is bereikbaar via: mr­_vmbo@dacapo-college.nl

Bevoegdheden MR
De medezeggenschapsraad werkt volgens het MR-reglement van LVO https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/medezeggenschap/ en kent daarnaast een door de MR opgesteld huishoudelijk reglement .
Enkele belangrijke beleidsstukken die in de MR worden besproken zijn: het leerlingenstatuut, voorzieningen voor leerlingen, taakbeleid voor onderwijspersoneel en het veiligheidsplan.

MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor toehoorders. Officieel hebben toehoorders geen recht op inspraak. De mogelijkheid bestaat echter om spreektijd aan te vragen; na toekenning nemen wij dit dan op in de agenda.

De PMR VMBO vergadert een keer per maand van 14:00 tot 16:00: 16 januari, 13 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni, 3 juli. Voor de gehele MR VMBO staan er vooralsnog geen vaste afspraken.

De PMR PRO vergadert tweewekelijks op donderdagmiddag vanaf 15:30 tot 16:30 in de even weken. Voor de gehele MR PRO staan er vooralsnog geen vaste afspraken.

Mediaprotocol

Het DaCapo College heeft ook een mediaprotocol. Dit protocol geeft aan hoe we binnen de school omgaan met (producten van beeld- en geluidsapparatuur ) en mobiele telefoons.

Verder beschrijft het op welke manier de interne en externe verspreiding van mediaproducten is toegestaan door de school, (ouders van) leerlingen en personeelsleden.

Bij dit mediaprotocol horen nog onderstaande items:
- infographic protocol sociale media en internetfaciliteiten
- dos-dont-sociale-media

Mentoren

Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt van de leerling en komt samen met de ouder(s)/ verzorger(s) op voor de belangen van de leerling. Zowel op ouderavonden als ook gedurende een trimester kunnen ouders of verzorgers informeren naar het functioneren van hun kind. De mentor kan ook adviseren bij problemen die niet direct te maken hebben met leerstof en/of leerproblemen.
Kortom: de mentor is de belangrijkste contactpersoon tussen ouder(s)/ verzorger(s) en school.

Missie & Visie

Missie
DaCapo biedt erkend en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Sittard-Geleen en omstreken. Het onderwijs bij DaCapo is persoonlijk en onderscheidend en past bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen. Het onderwijs is maatschappelijk relevant.

Visie
Elke leerling wordt gezien!
Iedere leerling verdient onderwijs, dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt. Iedere leerling heeft recht op gelijke kansen. Het bieden van gelijke kansen aan leerlingen is de kernopdracht van het onderwijs (actief burgerschap en sociale integratie). Onze opdracht is om alle leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt, vervolgonderwijs en bestendigheid in de samenleving en hen volop de mogelijkheid tot ontplooiing te geven, waardoor zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. “Leren ontwikkelen” staat centraal, is in actieve verbinding met elkaar en in samenwerking met de omgeving. De inhouden van het onderwijsaanbod (conform wet en regelgeving) zijn afgestemd op de verschillende leerbehoeften van de leerlingen en sluiten aan op het PO, de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. We besteden herkenbaar aandacht aan het bestrijden van achterstand op alle gebieden. Het integraal kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid ziet hierbij toe op facilitering, uitvoering, evaluatie en borging.

Lees ook de visie van LVO Horizon 2025 - onderwijs vanuit waarderend perspectief

O

Ondersteuning
Ondersteuning Preventie Team (OPT)
Onderwijs Diensten Centrum (ODC)
Onderwijstijd
Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)
Open Dag
Ouderavonden schooljaar 2022-2023
Ouderbijdrage
Ouderraad/Klankbordgroep
Overgangsnormen

Ondersteuning

Hierin vervullen een aantal experts rollen en taken, die school en locatie-overstijgend zijn en relevant zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Bijvoorbeeld roosters maken, de leerlingenadministratie en communicatie.

Ondersteuning Preventie Team (OPT)

Elke locatie heeft een ondersteuning preventie team (OPT) onder leiding van de zorgcoördinator. De zorgcoördinator is in dienst van de school en heeft de bevoegdheid om de ondersteuning en ondersteuningsbehoeften van leerlingen te coördineren. Het ondersteuning preventie team is een belangrijke verbindende preventieve schakel. Hier komen observaties en signalen terecht. Leerlingen met onderwijsbehoeften (basiszorg overstijgend) waarop geen adequaat antwoord gegeven kan worden komen ter consultatie in het OPT. Het OPT herformuleert het ontwikkelingsperspectief, hierin worden specifieke afspraken gemaakt voor interne, en eventueel externe ondersteuning.

Het OPT bestaat minimaal uit:

 • Een zorgcoördinator;
 • Een medewerker vanuit het Onderwijs Dienstencentrum (ODC);
 • Een medewerker vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO);
 • Een medewerker vanuit het Centrum voor Jeugd & Gezin;
 • Op afroep de leerplichtambtenaar. 

In dit multidisciplinair overleg wordt vooral handelingsgericht gewerkt. 

Onderwijs Diensten Centrum (ODC)

Het ODC is een voorziening van het samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek en biedt ondersteunende diensten aan op het gebied van leerlingenzorg en testen. Daarnaast heeft het ODC een belangrijke taak in de toelating van leerlingen die extra ondersteuning  nodig hebben en het PRO (Praktijkonderwijs). Het ODC is gehuisvest op het terrein van de locatie Havikstraat.

Onderwijstijd

Wat is onderwijstijd?

Voor een goed begrip is het belangrijk dat we vaststellen wat onder onderwijstijd verstaan wordt. Onderwijstijd is nl. meer dan alleen lessen. Onderwijstijd is voor de locaties van het DaCapo College gerelateerd aan alle activiteiten in het kader van het primaire proces. Het primaire proces omvat alle activiteiten op het gebied van onderwijs, begeleiding en buitenlesactiviteiten. Onderwijsactiviteiten hebben een directe relatie met de lessen van de vakken of vakgebieden.

Begeleidingsactiviteiten hebben een directe relatie met leren leren (algemene studiebegeleiding), leren leven (sociaalemotionele begeleiding) en leren kiezen (algemene begeleiding op het maken van keuzes). Buitenlesactiviteiten zijn van wezenlijk belang voor de sfeer van de school. In de interactie tussen docenten en leerlingen bij deze activiteiten is er sprake van een leerproces dat dikwijls van een andere aard is dan in de normale lessituatie. Zin, zorg, betrokkenheid en spel zijn de begrippen die hierbij een heel specifieke invulling krijgen.Bovenstaande betekent dus dat onderwijstijd veel meer is dan alleen de lessen. Op onze school kunnen dan hieronder o.m. de volgende activiteiten vallen:

 • lessen (zie lessentabellen)
 • mentor- of studiebegeleiding
 • toets- en examenactiviteiten
 • introductieactiviteiten
 • (meerdaagse) excursies, stedenreizen, theaterbezoek en activiteitendagen
 • individuele of groepsopdrachten in het kader van het lesprogramma
 • burgerschapsvormende stage
 • sportdagen en activiteiten
 • opvang bij lesuitval

Wet Modernisering Onderwijstijd

Per 1 augustus 2015 is de wet modernisering onderwijstijd van kracht. Sindsdien geldt er voor VO-scholen een gemiddelde urennorm voor de gehele schoolloopbaan, in plaats van per leerjaar. Ze zijn niet meer gebonden aan een verplicht aantal lesuren per jaar. VO-scholen hebben zo meer ruimte en flexibiliteit om de onderwijstijd over de leerjaren van de totale opleiding te plannen en te spreiden. Ook is er meer ruimte voor scholen om het programma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en aan de behoeften van onze leerlingen. Scholen kunnen nu gaan denken in termen van onderwijsprogramma in plaats van onderwijstijd, zolang het vastgestelde aantal uur per opleiding maar wordt gehaald. De norm is 3700 uur voor het vmbo (in vier jaar). Daarnaast moeten leerlingen gemiddeld minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen (m.u.v. examenjaren).
De dagen waarop geen onderwijs wordt verzorgd staan in de vakantieplanning 2022-2023 op de website.

Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)

Een OPP, ontwikkelingsperspectief plan, is vergelijkbaar met een handelingsplan. Hier wordt informatie betreffende de leerling in beschreven, zijn daarop volgende hulpvraag en het plan van aanpak (afspraken). Na een afgesproken tijd wordt de ontwikkeling van de leerling geëvalueerd en het plan van aanpak aangepast. Het OPP is een verplicht document om een doorstroom naar een hoger zorgniveau (3 of hoger) mogelijk te maken.

Open Dag

Graag openen wij onze deuren voor u op onze Open Dag op woensdag 16 oktober 2024 van 15.30 uur tot 19.30 uur.

Ouderavonden schooljaar 2022-2023

Voor informatie over de ouderavonden kunt u zich wenden tot de mentor van uw kind of de afdelingsleider van de betreffende afdeling.

 

 

 

Ouderbijdrage

Schoolkosten

Het DaCapo College conformeert zich aan de ‘Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs 2009’, die onder meer is opgesteld door vertegenwoordigers van ouderorganisaties. De gedragscode is te downloaden op www.vo-raad.nl door te zoeken op  “Gedragscode Schoolkosten”.

In deze code worden twee soorten schoolkosten onderscheiden:

 1. Vrijwillige ouderbijdrage

De school kan ouders vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Doorgaans wordt dit de “vrijwillige ouderbijdrage” genoemd. Deze ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, mag uw zoon of dochter deelnemen aan activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd. De hoogte en de wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen.

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage is €52,=.. Uit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende zaken bekostigd: introductieprogramma’s, sportdagen, schoolgidsen, stageverzekering, stagebegeleiding, kosten leerlingenraad, excursies, museumbezoek, schoolfeesten, tentoonstellingsbezoek, schoolconcerten, fotokopieën voor niet-lesgebonden activiteiten, film op school, bijdrage per leerling aan de ouderraad, schoolongevallenverzekering, schaatsactiviteiten, kerst- en paasvieringen, omlijsting diploma-uitreiking, aankleding van de gebouwen met het oog op het pedagogische klimaat en eventuele festiviteiten.

 1. Noodzakelijke schoolkosten voor niet door de overheid bekostigde lesmaterialen

Schoolboeken worden door de school aan de leerlingen ter beschikking gesteld zonder dat daarvoor een vergoeding wordt gevraagd. De schoolboeken blijven echter te allen tijde eigendom van de school. Om er voor te zorgen dat leerlingen op een zorgvuldige manier met de verstrekte boeken omgaan, zal op het moment van inschrijving op de school een gebruikersovereenkomst/schaderegeling met hun ouders worden gesloten.

Voor sommige lesmaterialen, zoals een atlas of woordenboek, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De school is om die reden niet verplicht zulke leermiddelen beschikbaar te stellen. In het overzicht hieronder ziet u om welke leermiddelen het bijvoorbeeld gaat.

Door de overheid bekostigde lesmaterialen Niet door de overheid bekostigde lesmaterialen (persoonsgebonden materiaal)
- leerboeken

- werkboeken

- projectboeken en tabellenboeken

- examentrainingen en examenbundels

- eigen leermateriaal van de school en

- bijbehorende cd’s en dvd’s

- licentiekosten van digitaal leermateriaal

 

- atlas

- woordenboeken

- agenda

- rekenmachine

- sportkleding

- veiligheidsschoenen

- overall

- gereedschap

- schrift en multomap

- pennen en dergelijke

 

De linkerkolom  bevat voorbeelden van leermiddelen die de school in elk geval beschikbaar moet stellen, omdat ze daarvoor een vergoeding van de overheid ontvangt. De rechterkolom bevat voorbeelden van zaken die ouders zelf op aanwijzing van de school aanschaffen. Soms worden dergelijke leermiddelen door de school centraal ingekocht en aan ouders tegen een vergoeding aangeboden Ouders hoeven daar echter geen gebruik van te maken: het staat hen vrij om zelf te bepalen waar zij deze lesmaterialen willen kopen.

We informeren u aan het begin van het schooljaar welke leermiddelen u voor uw kind dient aan te schaffen.

Hierbij wordt ook vermeld of u deze zaken zelf moet aanschaffen, via de school kunt bestellen of dat de school een vrijwillige bijdrage vraagt voor het gebruik ervan.

De Minister van Primair en Voortgezet Onderwijs gaat in het najaar van 2022, op verzoek van de Tweede Kamer, kijken of hij een bovengrens kan stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage. Als dit leidt tot een wetswijziging zal de tekst over de vrijwillige ouderbijdrage in de schoolgids hieraan worden aangepast.

Ouderraad/Klankbordgroep

Elke afdeling van onze school (behalve de GT, dat wordt 1 groep) krijgt een eigen ouderraad, de zogheten klankbordgroep.
Diremaal per jaar komt de klankbordgroep bij elkaar. De agenda wordt vooraf gestuurd aan ouders en als ouders interesse hebben kunnen zij zich aanmelden om mee te participeren. De samenstelling van de klankbordgroep kan dus iedere keer wisselen. Ouders bepalen of ze willen deelnemen naar aanleiding van de agendapunten.

Overgangsnormen

Het DaCapo College wil de leerlingen maximaal ruimte bieden om hun potentieel tot bloei te laten komen. Vanaf de brugklas stroomt de leerling in principe onvertraagd door. Streven daarbij is dat het hoogste basisschooladvies wordt behaald. Tussentijds vindt er in principe geen op- of afstroom plaats.

Bij onvoldoende norm is het overgangsnorm advies van de docentenvergadering bindend. In alle afwegingen zijn de volgende vragen leidend: (hoe) is de leerling in staat om een diploma te behalen en wat heeft de leerling hiervoor nodig?

Overgangsnorm brugklas/ tweede klas (BK en GT/TL):

 • in principe stroomt de leerling regulier door van brugklas naar tweede klas;
 • doubleren is alleen mogelijk als er sprake is van buitensporige leerachterstand ten gevolge van langdurige ziekte of andere oorzaken; 
 • de leerling heeft 'voldaan' aan het LOB-portfolio conform de vigerende criteria van klas 1.

Overgangsnorm van plusklas (TL 1+) naar havo 2

Leerlingen die in de plusklas zitten (onze havo-brugklas) kunnen aan het einde van leerjaar 1 overstappen naar havo 2, mits de resultaten goed zijn.

De overgangsnormen voor deze leerlingen zijn als volgt:

 • voor de vakken Gs - Fa - Bi - Ak- Du  moet per vak minimaal gemiddeld het cijfer 6,5 zijn. Het is toegestaan om 1 vak uit dit rijtje tussen de 5,5 - 6,4 te hebben;
 • voor de vakken Ne -En -Wi mag per vak gemiddeld niet lager dan een 6,5 zijn  (geen onvoldoende);
 • voor alle overige vakken gelden de gebruikelijke overgangsregels.

Afgewezen: in alle andere gevallen.

Natuurlijk wordt ook gekeken naar inzet, gedrag en motivatie en moet het docententeam van het DaCapo College een positief advies afgeven over de overstap. Bij een negatief advies gaat Trevianum niet over tot aanname van een leerling. Bovenstaande afspraken zijn gemaakt in overleg met Trevianum.

Overgangsnorm van leerjaar twee naar leerjaar drie (BK en GT/TL):

De leerling stroomt door in hetzelfde niveau indien:

 • voor alle vakken het cijfer gemiddeld 6 of hoger is behaald;
 • voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 behaald is;
 • van alle overige vakken er maximaal één 4 of één 5 is behaald en het gemiddelde cijfer 6 of hoger is;
 • voor alle overige vakken maximaal twee keer 5, danwel één keer 4 en één keer 5 is behaald en het gemiddelde cijfer 6 of hoger is; 
 • de leerling 'voldaan' heeft aan het LOB-portfolio conform de vigerende criteria van klas 1 en 2.

Voor alle leerlingen geldt onderstaande procedure:

Mocht een leerling niet aan bovenstaande eisen voldoen kan de overgangsvergadering toch besluiten om een leerling mee te nemen naar het volgende leerjaar. Uiteindelijk bepaalt de schoolleiding bij een twijfelgeval op basis van het advies van de overgangsvergadering.

Overgangsnorm van leerjaar 3 naar leerjaar 4 BK

Leerlingen worden beoordeeld met de exameneisen als uitgangspunt. Leerlingen stromen door naar het vierde leerjaar van hetzelfde niveau indien:

 • voor het vak Nederlands minimaal het cijfer 5;
 • voor alle vakken: 1 keer 5 en de rest 6 (bij LWT alles voldoende);
 • voor alle vakken: 2 keer 5 dan moet er ook 1 keer 7 en de rest 6;
 • voor alle vakken: 1 keer 4 dan moet er ook 1 keer 7 en de rest 6;
 • bij de beroepsvakken geen keuzedeel met een afgerond cijfer lager dan 4;
 • Lichamelijke opvoeding en KCKV moeten voldoende zijn;
 • De leerling 'voldaan' heeft aan het LOB-portfolio conform de vigerende criteria van klas 3.

Voor alle leerlingen geldt onderstaande procedure. Mocht een leerling niet aan bovenstaande eisen voldoen kan de overgangsvergadering toch besluiten om een leerling mee te nemen naar het volgende leerjaar. Uiteindelijk bij een twijfelgeval bepaalt de schoolleiding op basis van het advies van de overgangsvergadering.

Overgangsnorm van leerjaar drie naar leerjaar vier (GT/TL)

De leerlingen worden beoordeeld met de exameneisen als uitgangspunt.

Overgangsnormen klas 3 naar klas 4:

 1. a) bij alle meetellende vakken niet meer dan 5 verliespunten in ten hoogste vier vakken;
 2. b) voor de gekozen vakken voor het eindexamen in klas 4 geldt:
 • Je bent bevorderd naar klas 4 indien je voor alle vakken minimaal een 5,5 scoort.
 • Je bent bevorderd naar klas 4 als je gemiddeld voor één vak een 5 scoort en alle overige vakken gemiddeld een 6.
 • Je bent bevorderd naar klas 4 als je gemiddeld voor twee vakken een 5 scoort en alle overige vakken gemiddeld een 6 en bij minimaal één vak een 7.
 • Je bent bevorderd naar klas 4 als je gemiddeld voor één vak een 4 scoort en alle overige vakken gemiddeld een 6 en bij minimaal één vak een 7.
 • Voor het vak Nederlands moet je minimaal gemiddeld een 5 scoren. Indien een leerling lager dan gemiddeld een 5 haalt voor Nederlands en de overige vakken zijn voldoende dan moet een leerling doubleren.
 • Bij zeven examen vakken ben je bevorderd wanneer je voor maximaal drie vakken een 5 scoort met minimaal gemiddeld een 7 ernaast.
 • Bij zeven examen vakken ben je bevorderd wanneer je voor maximaal 2 vakken een 5 en een 4 scoort met minimaal gemiddeld een 7 ernaast.

 

 1. c) voor de vakken KCKV en LO geldt dat deze vakken voldoende afgerond moeten
  zijn  en de  leerling ‘voldaan’ heeft aan het LOB-portfolio conform de vigerende
  criteria van klas 3.

Een vak waarvoor het eindcijfer lager is dan het cijfer 4, kan niet worden opgenomen in het examenpakket.

Opmerkingen:

 • het cijfer 5   =  1 verliespunt
 • het cijfer 4  =  2 verliespunten
 • de cijfers 3 en 2  =  3 verliespunten

Keuze zevende vak:

De docentenvergadering geeft een niet-bindend advies met betrekking tot de keuze van een zevende vak. Voor de vakken KCKV, LOB en lichamelijke opvoeding geldt dat deze met een waardering ‘goed’ of ‘voldoende’ moeten zijn afgesloten.

Algemene opmerking:

 • In geval van bijzondere omstandigheden kan van de norm worden afgeweken, indien tenminste 2/3 van de ter vergadering aanwezige docenten dit wenselijk acht.
 • Het doorstroombeleid voor de maatwerkleerlingen gebeurt conform de landelijke slaag/ zak-regeling.
 • Het cijfer 5,4 wordt afgerond naar een 5
 • Het cijfer 6,5 wordt afgerond naar een 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

Pestprotocol & sociale veiligheid op school
Praktijkonderwijs (PRO)
Proeflessen
Profielen
Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)

Pestprotocol & sociale veiligheid op school

Klik hier voor het pestprotocol

Praktijkonderwijs (PRO)

Het Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waarin leerlingen rechtstreeks opgeleid worden voor de arbeidsmarkt. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie de leerwegen van het vmbo en het leerwegondersteunend onderwijs niet haalbaar zijn. Praktijkonderwijs is eindonderwijs.

De koers van het Praktijkonderwijs is: leidend naar werk, dus voorbereiden op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Het Praktijkonderwijs richt zich op de individuele leerling. Iedere leerling in het Praktijkonderwijs heeft zijn/ haar eigen sterke kanten en mogelijkheden, maar ook grenzen en beperkingen.

Opdat de leerlingen in het Praktijkonderwijs zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, is maatwerk noodzakelijk. Dit maatwerk vinden we uitgewerkt in het individuele ontwikkelingsplan voor iedere leerling. Dit ontwikkelingsplan is niet enkel een document waarin individuele mogelijkheden, interesses, doelen, afspraken of evaluaties van prestaties staan beschreven, het is ook het proces van de begeleiding. De individuele leer – en ontwikkelingslijn komt tot stand door interactie tussen leraar en leerling. Al coachend begeleidt de leraar de leerling bij het formuleren van realistische en haalbare doelen (toekomstige beroepen en in een enkel geval studie) en het uitstippelen en bewandelen van de weg hiernaar toe. De leerling wordt op deze wijze medeverantwoordelijk voor de invulling van zijn/haar eigen schoolloopbaan. Ook de ouders worden nadrukkelijk betrokken bij dit I.O.P. Zij worden aangemoedigd mee te participeren en samen met school na te denken over de weg die voor hun kind nodig is om deze doelen (rond zelfredzaamheid, arbeidsintegratie, certificering en diplomering) te bereiken.

Vanaf de start worden de leerlingen begeleid, gecoacht in het maken van keuzes. Arbeidsoriëntatie en loopbaanbegeleiding maken steeds een geïntegreerd onderdeel uit van de coaching. Inzicht in de eigen mogelijkheden is van belang om tot verantwoorde keuzes te komen wat betreft de toekomstige arbeid en de leerinhoud die daar naar toe leidt. Daarnaast staat burgerschap nadrukkelijk in het curriculum.

De adresgegevens voor de school voor Praktijkonderwijs zijn:
Einighauserweg
6163 AK  Geleen
046-7820700
info@dacapo-college.nl

 

 

 

 

 

 

Proeflessen

Omdat wij leerlingen graag kennis willen laten maken met onze school bieden proeflessen aan. Deze staan gepland voor:

 • maandag 30 januari 2023 van 18.45-20.45 uur
 • dinsdag 31 januari 2023 van 18.45-20.45 uur

De leerlingen krijgen tijdens deze avonden een aantal proeflessen. Ouders zijn ook van harte welkom voor onze proeflessen. Zij krijgen op deze avond informatie over onze school en mogen vervolgens ook deelnemen aan een proefles.

Aanmelden voor de proeflessen via:
www.dacapokijktnaarmij.nl/thuis

 

Profielen

Binnen de beroepsgerichte leerwegen wordt, na een uitgebreide oriëntatie, aan het eind van het tweede leerjaar een keuze gemaakt voor een profielen-programma.

Het DaCapo College is de vmbo-school met de meeste mogelijkheden in Zuid-Nederland. Leerlingen kunnen kiezen uit maar liefst 8 afdelingen (profielen).

Uitgebreide informatie over onze profielen vindt u in het menu bij onderwijs:  optie profielen.

Heeft u hier vragen over kunt u altijd contact met ons opnemen.

locatie Havikstraat, telefoonnummer: 046-7820800
(voor de technische profielen)

locatie Milaanstraat, telefoonnummer: 046-7820750
(voor de mens-gerichte profielen)

of via: www.info@dacapo-college.nl

 

 

Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)

Voor meer informatie over ons Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA) klik op onderstaande knop

R

Raad van Toezicht
Regelingen
Remediale hulp

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Het DaCapo College maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Meer informatie over de raad van toezicht van LVO

Regelingen

Een overzicht van van LVO brede regelingen en beleid vindt u hier:

 1. Klachtenregeling stichting LVO, klachten over eindexamens
 2. Regeling vertrouwenspersoon stichting LVO
 3. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbruek op het Unierecht stichting LVO (Klokkenluidersregeling)
 4. Integriteitscode stichting LVO
 5. Anti-pestprotocol LVO medewerkers

 

Remediale hulp

Elke locatie biedt hulp aan leerlingen met specifieke leerproblemen. De remediale hulp wordt jaarlijks geëvalueerd. Meer informatie hierover is verkrijgbaar via de mentor of de één van de zorgfunctionarissen.

S

Samenlevingsregels
Schade en verlies
Schoolfotograaf
Schooljaarplan 2023 – 2024
Schoolpas
Schorsing
Sponsorbeleid
Stichting Leergeld
Studiedagen voor het personeel schooljaar 2023 – 2024
Supportplein

Samenlevingsregels

Binnen het DaCapo College gelden de volgende samenlevingsregels:

 1. Wij komen en gaan op tijd en blijven op het schoolterrein. 
 2. Het is wel zo leuk elkaar te begroeten als we elkaar zien.
 3. Met gedrag én het juiste gebruik van spullen maken wij dit elke dag waar.
 4. Geen hoodies of petjes op, of slippers aan én hang je jas aan de kapstok.
 5. Houd rekening met elkaar.
 6. Toon respect naar en voor elkaar. 
 7. Buiten en in de aula zijn oortjes toegestaan.
 8. Op het DaCapo College staan we voor gezond gedrag voor jezelf én je omgeving
 9. Houd je aan de regels, doe wat onze medewerkers je vragen en ruim op. 
 10. Op school geen foto’s, video’s, geluidsopnames & WhatsApp.
  We praten met elkaar!

  Belangrijke mededeling!!!

 11. Met ingang van 1 januari 2024 is het telefoongebruik in de klas verboden. Bij aanvang van de les plaatsen de leerlingen zijn/haar telefoon in het daarvoor bestemde telefoonhotel.Enkele aanvullende afspraken hierbij zijn:
  • Een leraar mag de telefoon van een leerling niet afpakken, maar hem alleen innemen door ernaar te vragen en de telefoon door de leerling zelf te laten overhandigen.
  • De leraar mag nooit op de telefoon van de leerling kijken en zoeken, of de leerling dwingen zijn telefoon te ontgrendelen zodat hij erop kan kijken.
  • Als een leerling weigert om de telefoon te overhandigen wordt hij/zij uit de les verwijderd;
  • Als een telefoon van een leerling niet uitstaat en dus ‘per ongeluk’’ afgaat, wordt de telefoon door de docent bij de leerjaarcoördinator ingeleverd en kan aan het einde van de lesdag door de leerling worden afgehaald.

Schade en verlies

Het DaCapo College kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade aan bezittingen van de leerlingen en/of het zoekraken ervan. In verband hiermee is het van belang om in/op alle eigendommen de naam van de leerling aan te brengen. Bovendien is het verstandig waardevolle spullen thuis te laten. Horloges, ringen, kettingen e.d. die tijdens de gymnastiekles of de praktijklessen niet gedragen mogen worden, blijven onder de verantwoordelijkheid van de leerling vallen.

Schade die door leerlingen aan gebouw, meubilair of leermiddelen wordt toegebracht, wordt op kosten van de veroorzaker hersteld. Of de schade al dan niet door een verzekering wordt gedekt, doet daar niets aan af.

Schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar komt de schoolfotograaf naar school (Face2face). De foto’s van de leerlingen zijn voor intern gebruik en voor de schoolpas. De schoolfotograaf stelt u in de gelegenheid om de gemaakte foto’s van uw zoon of dochter te kopen. U bent uiteraard niet verplicht om de foto’s aan te schaffen. 

 

Schooljaarplan 2023 - 2024

 

Het Schooljaarplan DaCapo 2023-2024 , is hier te downloaden.

Schoolpas

Alle leerlingen ontvangen een schoolpas en zijn verplicht deze bij zich te hebben. Deze schoolpas geldt als legitimatiebewijs binnen de school en op het schoolplein. De schoolpas dient op vraag getoond te worden.

Schorsing

Een leerling kan door de rector vmbo worden geschorst. De rector is bevoegd om een leerlinge maximaal 2 dagen te schorsen. Schorsing houdt in dat de leerling de toegang tot de school voor bepaalde tijd wordt ontzegd. Een schorsing wordt u altijd mondeling of schriftelijk medegedeeld. Ook wordt het bevoegd gezag hierover ingelicht. Is er sprake van een schorsing van meer dan twee dagen dan is het bevoegd gezag tevens verplicht de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling op de hoogte te stellen. Een schorsing die langer duurt dan twee dagen wordt door het bevoegd gezag uitgesproken. Een schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. Gedurende de schorsing wordt uw zoon of dochter de toegang tot het schoolgebouw en het schoolgebouw ontzegd.
In ieder geval informeert de rector vmbo u schriftelijk over:

 • De reden en duur van de schorsing;
 • De mogelijkheid tot bezwaar;
 • De manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt kan worden.

Sponsorbeleid

Ons protocol over sponsorbeleid kunt u via onderstaande knop lezen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van uitkeringen aan in de Westelijke Mijnstreek woonachtige personen, die zelf niet alle noodzakelijke kosten van educatie, recreatie, sociale en sportieve ontplooiing van hun kinderen in de leeftijd van in principe vier tot achttien jaar, kunnen opbrengen en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening zijn uitgeput of niet toereikend zijn. 

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek is actief in alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Zij is aangesloten bij de overkoepelende organisatie Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland. 

Hulp kan aangevraagd worden voor ondersteuning van activiteiten op de volgende gebieden: 

 • onderwijs: bijvoorbeeld ouderbijdrage, schoolreizen/werkweken/excursies etc.; 
 • sport: bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging, sportkleding; 
 • cultuur: bijvoorbeeld muziekles, dansles; 
 • welzijn: bijvoorbeeld scouting 
 • kindervakantiewerk en andere activiteiten die eraan bijdragen dat kinderen zich, samen met anderen, kunnen ontplooien 

Voor meer informatie zie hun website www.leergeld.nl

Studiedagen voor het personeel schooljaar 2023 - 2024

De eerstvolgende studiedag voor het personeel staat gepland op  maandag 23 oktober as.
Alle leerlingen van de locaties Havikstraat en Milaanstraat hebben deze dag GEEN les. De lessen worden dinsdag 24 oktober as. weer hervat.

De volgende studiedagen staan gepland voor maandag 19 februari 2024 en dinsdag 21 mei 2024.

 

 

Supportplein

Wat is het Supportplein?

Het Supportplein is een ondersteuningsvoorziening binnen de school waar leerlingen laagdrempelig, tijdelijk of voor langere tijd terecht kunnen.

Het Supportplein kenmerkt zich door een centrale plek in het gebouw, vaste aanspreekpunten, rust, stabiliteit en maatwerk voor elke leerling. De medewerkers van het Supportplein zijn ondersteunend aan de mentor en de zorgfunctionaris.

De volledige folder kunt u hier downloaden

 

T

Tegemoetkoming Studiekosten (WTOS) IBG
TL-plusklas
Topsport Talentschool

Tegemoetkoming Studiekosten (WTOS) IBG

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld NederlandJeugdfonds Sport & CultuurNationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één digitaal loket waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen een tegemoetkoming. Voor meer informatie en aanvragen kijkt u op de website van Samen&. (link aan https://www.samenvoorallekinderen.nl/)

TL-plusklas

De TL- plusklas is voor leerlingen die een advies hebben gekregen dat ligt tussen de theoretische leerweg en het havo, met het doel om na de brugklas de overstap naar havo 2 te realiseren.  Op het einde van de TL-plusklas wordt bekeken of een dergelijke overstap mogelijk is. . Er bestaat al jarenlang een nauwe samenwerking met Trevianum Scholengroep.

Topsport Talentschool

Een Topsport Talentschool is een school voor voortgezet onderwijs waar talentvolle sporters de gelegenheid krijgen om hun topsportontwikkeling te combineren met onderwijs. Vanaf de brugklas is het mogelijk om gebruik te maken van de specifieke mogelijkheden van de Topsport Talentscholen.

Het DaCapo College (vmbo) heeft sinds 2008 van het Ministerie van OCW een licentie ontvangen die de school het exclusieve recht geeft om af te wijken van de normale onderwijs-regelgeving. Ook Trevianum Scholengroep (havo-vwo) heeft deze licentie ontvangen. Beide scholen zijn complementair aan elkaar binnen de onderwijskolom van het voortgezet onderwijs in Sittard. Deze situatie is overigens uniek in Nederland.

Sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent) kunnen van dit recht gebruik maken.

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport
Het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport (voorheen: Stichting LOOT) is de landelijke organisatie die de verbinding vormt van de 30 Topsport Talentscholen in ons land.

Voor meer informatie ga naar:https://www.evot.nl/

Waarom een Topsport Talentschool?

Als (aankomend) topsporter heb je veel tijd nodig voor trainingen, wedstrijden en reizen. Vaak komt het onderwijs dan in gedrang. Op een Topsport Talentschool wordt rekening gehouden met je sportactiviteiten door je een aangepast programma te bieden op school. Een Topsport Talentschool mag namelijk extra faciliteiten bieden die op een normale school onmogelijk zijn.

Vele duizenden leerlingen stromen jaarlijks van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en gaan een keuze maken voor een school die bij hen past. Die keuze kan te maken hebben met de locatie van de school, het type onderwijs, met de keuze van je vrienden of met een specialisme van de school. Als zo’n keuze eenmaal gemaakt is, dan wil eigenlijk niemand daar meer op terugkomen. Je went namelijk aan zo’n school: je went aan je klasgenoten, aan de leraren, zelfs aan de regeltjes en aan de schoolboeken...

Voor een écht sporttalent ligt dat net even anders. Dat komt omdat de sport - naast school - een heel belangrijke rol speelt in het leven van het sporttalent. Misschien is dat nog niet het geval rond de schoolkeuze voor de brugklas, maar sporttalenten ontwikkelen zich snel. Als er dan in de tweede of derde klas vaker en langer getraind moet worden, valt dat altijd samen met een groeiende hoeveelheid schoolwerk. In de eerste leerjaren kan een gewone school dat nog wel opvangen, maar in de bovenbouwklassen lukt dat absoluut niet meer. Op zo’n moment heb je de facilitering van een Topsport Talentschool heel hard nodig.

Topsport Talentscholen kunnen dus ‘maatwerk’  bieden en een belangrijk uitgangspunt voor de school is steeds te streven naar een schooldiploma dat bij je past!

Talentstatussen

Het DaCapo College mag als erkende Topsport Talentschool leerlingen/sporttalenten met een NOC*NSF talentstatus (Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent) en KNVB Belofte status onderwijsfaciliteiten bieden die afwijken van de normale onderwijs-regelgeving om school en sport te kunnen combineren. Een en ander ligt vastgelegd in de regels van de school, de afspraken met het Expertisecentrum Voorgezet Onderwijs en Topsport en de beleidsregel van het Ministerie van OCW.

Deze talentstatussen worden verstrekt op basis van de afgesproken prestatienormen tussen de betreffende sportbond en NOC*NSF.

Sporttalenten aan wie één van deze officiële statussen is toegekend, kunnen op basis van maatwerk, gebruik maken van de faciliteiten waarover de Topsport Talentschool mag beschikken, zoals:

 • Uitstel of vermindering van huiswerk indien nodig
 • Verplaatsing van proefwerken indien nodig
 • Een flexibel lesrooster
 • Vermindering onderwijstijd
 • Ontheffing van vakken
 • Gespreid examen
 • Gepersonaliseerd Leren

Verder is er op het Supportplein van de locatie Havikstraat een studieruimte ingericht met didactische ondersteuning. Hier kunnen leerlingen in een rustige omgeving zelfstandig en onder toezicht van een studiecoach aan de slag met hun studie.

Indien de sportbond vaststelt dat een talentvolle sporter onvoldoende voldoet aan het talentprofiel, kan de bond de talentstatus intrekken.

Vanaf dat moment dient de leerling het reguliere onderwijsprogramma te volgen, waarbij een reeds geëffectueerde ontheffing van kracht blijft, evenals een eventueel reeds lopende spreiding van het eindexamen.

Klik hier voor onze flyer Topsport in het onderwijs

Leerlingen zonder NOC*NSF Talentstatus

Dat betekent niet, dat leerlingen/sporttalenten die (nog) niet over een officiële NOC*NSF talentstatus beschikken, verstoken blijven van medewerking in hun ontwikkeling. Ook intensief sportende leerlingen die zich verder willen ontwikkelen in de sport, hebben daarbij een hand in de rug nodig.

Ook deze leerlingen bieden wij op het DaCapo College maatwerk aan binnen de wettelijke kaders van het Ministerie van OCW. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Een aangepast vakkenpakket of een aangepast lesrooster

Een en ander gebeurt in nauwe samenspraak tussen leerling, ouders, Topsport Talent- coördinator, zorgfunctionaris en afdelingsleider.

Ook kunnen deze leerlingen gebruik maken van de studieruimte met didactische ondersteuning op het Supportplein.

Via de website van Limburg Sport kun je te weten komen of je in aanmerking komt voor een NOC*NSF talentstatus. Ga naar: www.limburgsport.nl  en klik op Sporttalentpas.

Leerlingen zonder NOC*NSF Talentstatus die deelnemen aan een Talentherkenningsprogramma

Daarnaast zijn er talentherkenningsprogramma’s die het DaCapo College in samenwerking met Trevianum, clubs, bonden of sporttak-platforms en Limburg Sport ontwikkelt. Hierbij gaat het om programma’s die nog niet in een officieel Bonds-programma zijn opgenomen. Leerlingen die zich toch in een specifieke richting willen ontwikkelen om hun talenten verder te ontdekken, kunnen deze programma’s onder schooltijd volgen.

Wat mogen we van de (Top)sporttalenten verwachten?

(Top)sporttalenten zijn gewone leerlingen, die echter vanuit een specifieke vraag (een extra investering in sport) soms behoefte hebben aan extra faciliteiten, zorg of scholing om de combinatie school en sport tot een succes te kunnen maken, waarbij de weg naar zelfverantwoordelijkheid centraal staat. De leerling-sporter wordt daarbij gezien als het middelpunt van zijn activiteiten en leert zijn zaken te regelen. Een goede houding t.o.v. zijn taken en het verbeteren van zijn inzicht t.o.v. zijn mogelijkheden zijn daarbij de tools, waarmee een goede voorbereiding op een juiste vervolgstudie en een succesvolle sportcarrière mogelijk gemaakt worden.

Klik hier voor onze flyer over Talentherkenning

Kortom, naast een aantal rechten (onderwijsfaciliteiten) dienen deze leerlingen ook bewust te zijn van een aantal plichten, zoals o.a.:

 • Tijdig met het verzoek komen om uitstel van huiswerk, verplaatsing van proefwerk of verlof;
 • Zelf contact opnemen met de vakdocent omtrent inhalen van huiswerk of proefwerk;
 • Gemaakte afspraken met de Topsport Talent- coördinator, afdelingsleider, coördinator Supportplein, vakdocenten en mentor/coach nakomen;
 • Een positieve houding ten opzichte van studie, medeleerlingen, ondersteunend personeel en docenten;
 • Het DaCapo College op een positieve manier uitdragen (in media; tijdens activiteiten en evenementen)

Leerlingen die onze school succesvol hebben gecombineerd met hun sportambitie zijn o.a.:

 • Danny Hoessen, Heerlen | voetbal (San Jose Earthquakes, Austin, USA)
 • Brian Linssen, Neeritter | voetbal (Urawa Red Diamonds, Japan)
 • Jesse Augustinus, Brunssum | snowboarden
 • Demi Schuurs, Nieuwstadt | tennis
 • Luca Heutmekers, Geleen | ijshockey
 • Bob Schoonbroodt, Hoensbroek | wielrennen
 • Jorrit Pex, Maasbracht | karting
 • Stan Pex, Maasbracht | karting
 • Daniëlle Hautvast, Puth | hippische sport
 • Mathijs Harkema, Maastricht | autosport
 • Lucas Greven, Sittard | zwemmen
 • Lesly Derks, Valkenburg | triathlon
 • Raf Meuwissen St. Joost | motorsport
 • Perr Schuurs, Nieuwstadt | voetbal (Ajax)

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Topsport Talent- coördinaat van het DaCapo College:

Dhr. Paulissen     : j.paulissen@dacapo-college.nl

Dhr. Pluijmen      : d.pluijmen@dacapo-college.nl

 

 

V

Vakantierooster
Veiligheid
Vertrouwenspersoon
Verwijdering
Vragen van ouder(s)/verzorger(s)
Vrijheid van mening

Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2023 - 2024 

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december t/m 7 januari 2024
Carnavalsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
Paasmaandag Maandag 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m  18 augustus 2024

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid

Om de veiligheid te garanderen spreken we het volgende binnen school af:

 1. Er wordt tijdens pauzes persoonlijk toezicht gehouden. Ook zijn er camera’s in en om de school; 
 2. We investeren in de aanschaf van betrouwbare bergruimte, waarin de leerlingen hun boeken en vaak dure telefoons kunnen opbergen;
 3. De leerlingen mogen het schoolplein niet verlaten; alleen ten behoeve van de sportlessen en dan uitsluitend onder toezicht; vreemden mogen het schoolterrein en het gebouw niet betreden zonder voorafgaande toestemming;
 4. De school voert een actief anti-pestbeleid. 
 5. Jaarlijks worden met de leerlingen meerdere ontruimingsoefeningen gehouden;
 6. De school hanteert een systeem van incidentenregistratie;
 7. De school streeft een actieve communicatie met de ouders van de leerlingen na.

Het schoolveiligheidsplan kunt u hier downloaden.
De bijbehorende protocollen vindt u via de onderstaande knoppen.

Vertrouwenspersoon

Onze school beschikt over een interne vertrouwens personen, waar leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) terecht kunnen.

Dit zijn:
- Mevrouw E.Maas: e.maas@stichtinglvo.nl
- Mevrouw V.Henry-Bons: v.bons@stichtinglvo.nl
- De heer M. Theunissen: m.theunissen@stichtinglvo.nl

LVO heeft centraal twee vertrouwenspersonen benoemd. Dit zijn Amanda Klein en Patrick van Well.
Met de externe vertrouwenspersonen kan contact worden opgenomen bij klachten over ongewenst gedrag.

Amanda Klein is bereikbaar via telefoonnummer 06-44 47 46 92 en per e-mail op info@prettigwerkenlimburg.nl

Patrick van Well is bereikbaar via telefoonnummer 06-46 63 14 03 en per e-mail op pvwell@qccinfo.com

Download de regeling vertrouwenspersonen. De regeling is ook op te vragen bij het schoolsecretariaat. Hierin staat in meer detail beschreven wat de vertrouwenspersoon voor u kan betekenen.
Lees meer op de website van LVO

Verwijdering

Verwijdering is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden. Voordat deze maatregel genomen kan worden, dient het bevoegd gezag de leerling en de ouders te horen. Tevens is voorgeschreven dat overleg met de Inspectie van het Onderwijs vereist is, voordat er een besluit genomen wordt. Zodra het besluit tot verwijdering daadwerkelijk een feit is, informeert het bevoegd gezag de leerling en de ouders in ieder geval schriftelijk over:

 • De verwijdering en de reden daarvan;
 • De wijze, waarop bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan worden. 

Het bevoegd gezag stuurt een kopie van de brief naar de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar. Definitieve verwijdering kan in beginsel alleen plaatsvinden, wanneer het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten.

Vragen van ouder(s)/verzorger(s)

Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de mentor van hun kind als ze iets willen weten over de school en/of de schoolvorderingen. Ook bij vragen over iets wat op school is gebeurd of wanneer ze de school op de hoogte willen brengen van iets wat in het belang is van de leerling. Wie de mentoren zijn, is aan het begin van het schooljaar bekend. De mentoren zijn het eerste aanspreekpunt.

Mocht er een probleem spelen met een docent of een vraag gesteld worden over een bepaald vak, dan nemen leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) natuurlijk eerst contact op met de betreffende docent. 

Tweede aanspreekpunt is de afdelingsleider waar de leerling onder valt, hiermee kan telefonisch een afspraak gemaakt worden.

Verder is het mogelijk om via het contactformulier vragen te stellen van meer algemene aard.

Vrijheid van mening

Het DaCapo College is een school waar eenieder, ongeacht geloof, geaardheid, of huidskleur, welkom is. Wij houden rekening met elkaar en geven elkaar waar mogelijk ruimte.
De individuele vrijheid van leerlingen wordt beknot als die ten koste gaat van anderen en/of:

 1. de veiligheid van de leerling niet langer gegarandeerd kan worden;
 2. het interactie met andere leerlingen of medewerkers ernstig in de weg staat;
 3. het curriculum in alle redelijkheid door de genoemde beperkingen niet volbracht kan worden.

Z

Zittenblijven/ leerwegadvies
Zorgcoördinator

Zittenblijven/ leerwegadvies

Indien doubleren binnen een bepaalde leerweg naar de mening van de docentenvergadering niet in het belang is van de leerling, wordt de leerling verwezen naar een andere leerweg die wél binnen de aansluitmogelijkheden van de leerling ligt. Het besluit van de docentenvergadering in deze is bepalend en is daarmee een bindend advies. Uiteraard wordt met bijzondere omstandigheden, zoals langdurige ziekte, rekening gehouden.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding en de zorg die de leerlingen wordt geboden. Hiervoor coördineert hij/zij alle werkzaamheden die voor een adequate ondersteuning van leerlingen, docenten en mentoren noodzakelijk worden geacht. Daarnaast begeleidt de zorgcoördinator de medewerkers die bij de uitvoering van de zorg zijn betrokken in woord en daad.