Schorsing & verwijdering

Schorsing

Een leerling kan door de rector vmbo worden geschorst. De rector is bevoegd om een leerlinge maximaal 2 dagen te schorsen. Schorsing houdt in dat de leerling de toegang tot de school voor bepaalde tijd wordt ontzegd. Een schorsing wordt u altijd mondeling of schriftelijk medegedeeld. Ook wordt het bevoegd gezag hierover ingelicht. Is er sprake van een schorsing van meer dan twee dagen dan is het bevoegd gezag tevens verplicht de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling op de hoogte te stellen. Een schorsing die langer duurt dan twee dagen wordt door het bevoegd gezag uitgesproken. Een schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. Gedurende de schorsing wordt uw zoon of dochter de toegang tot het schoolgebouw en het schoolgebouw ontzegd.
In ieder geval informeert de rector vmbo u schriftelijk over:

  • De reden en duur van de schorsing;
  • De mogelijkheid tot bezwaar;
  • De manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt kan worden.

Verwijdering

Verwijdering is een uiterste maatregel die door de wetgever aan strikte voorwaarden is gebonden. Voordat deze maatregel genomen kan worden, dient het bevoegd gezag de leerling en de ouders te horen. Tevens is voorgeschreven dat overleg met de Inspectie van het Onderwijs vereist is, voordat er een besluit genomen wordt. Zodra het besluit tot verwijdering daadwerkelijk een feit is, informeert het bevoegd gezag de leerling en de ouders in ieder geval schriftelijk over:
– de verwijdering en de reden daarvan;
– de wijze waarop bezwaar tegen de verwijdering gemaakt kan worden.

Het bevoegd gezag stuurt een kopie van de brief naar de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar.
Definitieve verwijdering kan in beginsel alleen plaatsvinden, wanneer het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten.