Stage

Stage algemeen

Het DaCapo College is een unieke school met uiteenlopende mogelijkheden voor leerlingen die zowel theoretisch als ook praktisch bezig willen zijn. Het is vanzelfsprekend dat in het beroepsgedeelte van de opleiding aan leerlingen de mogelijkheid wordt geboden om naast de praktijk op school ook praktijkervaring op te doen in het bedrijfsleven.

Stage leerjaar 3 GT

In het kader van hun loopbaanoriëntatie gaan leerlingen van de GT in leerjaar 3 binnen hun netwerk twee snuffelstage adressen zoeken binnen hun interesse/richting van een mogelijke vervolgopleiding.

Het doel van deze oriënterende stage is dat leerlingen in de praktijk kennis maken met beroepen in de door hen gekozen sector. Zij krijgen een aantal opdrachten mee, waardoor ze inzicht krijgen in:

·         de organisatie van het bedrijf,

·         de beroepen binnen het bedrijf,

·         de beroepsinhouden en –kenmerken,

·         de opleidingen die hiervoor vereist zijn en

·         de persoonlijkheidskenmerken die bij het gekozen  beroep horen.

De opdrachten worden verwerkt in een oriëntatiestage map (verslag). In deze oriëntatiestage map zitten naast bovenstaande opdrachten ook een logboek en een zelfevaluatie.  Van de leerlingen wordt verwacht, dat zij zich aan de in een bedrijf of instelling gangbare regels aanpassen. Een aantal afspraken hierover is ook opgenomen in de oriëntatiestage map en wordt vooraf besproken in de les.

Stage leerjaar 3 BK Havikstraat

Op het DaCapo College maakt stage in het derde leerjaar Basis-Kader een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Deze stage is bedoeld als een oriënterende stage en vindt altijd plaats in de maand april.

Het belangrijkste doel van deze drieweekse stage is oriëntatie op de sector die leerlingen hebben gekozen. Daarnaast is het een kennismaking met de praktijk van het bijbehorende beroepenveld. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die door de stagebegeleider worden gegeven. Daarnaast werken ze aan algemene en vakgerichte opdrachten uit de stagemap. De leerlingen verwerken de ervaringen ook in deze stagemap. De vakdocent bezoekt iedere leerling één keer. Leerlingen zijn tijdens deze stage geen werknemers en blijven dus ook tijdens de stage vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de school. De gebruikelijke werkomstandigheden voor jeugdige werknemers moeten dan ook door het stagebedrijf in acht worden genomen. Jeugdigen mogen bijvoorbeeld niet alle apparatuur bedienen. Ook is hun werktijd aan bepaalde regels gebonden.

Stage leerjaar 3 BK Milaanstraat

De VMBO-leerlingen gaan gedurende hun schooltijd diverse malen op stage.

Stage, verbinding met de beroepspraktijk

Kiezen wat je later wilt worden, kan lastig zijn. Op het vmbo loop je daarom stage. Je mag dan meewerken in een echt bedrijf. Dat maakt veel duidelijk: je ziet hoe een bedrijf echt te werk gaat. Je leert wat je leuk vindt, of juist niet. Door stage te lopen leer je niet alleen het bedrijf kennen. Je krijgt ook een beter beeld van welke studiemogelijkheden er zijn als je het vmbo-diploma hebt.
Het doel van de stage is dat jij straks een beter beroepsbeeld kunt vormen en daardoor ook een betere keuze kan maken voor de toekomst.
Stage biedt ook een mooie uitdagende omgeving om nieuwe en aangeleerde vaardigheden buiten school te oefenen en je eigen te maken. 

Stageopdrachten

De opdrachten die leerlingen meekrijgen zijn over het algemeen beschrijvend van aard en kunnen per profiel (studierichting) verschillen. Bij de stage hoort altijd een reflectieopdracht in het kader van LOB (loopbaan, oriëntatie en begeleiding) waarin de leerling zich na de stageperiode een vollediger zelf- én beroepsbeeld kan vormen. 

De stageperiodes kunnen per profiel verschillen. 

  • Sommige profielen bieden lintstages aan door het schooljaar heen 
  • Andere profielen organiseren praktijkopdrachten van een dag of dagdeel, die aansluiten bij de theorie van dat moment
  • Alle leerlingen van leerjaar 3 gaan in de periode april-mei een zogenaamde snuffelstage lopen. Ze gaan dan voor een periode van 3 weken stage lopen in een bedrijf of instelling 

Werktijden:
Omdat veel van onze leerlingen die stage lopen 14 of 15 jaar zijn, gelden de wettelijke arbeidstijden. Voor onze leerlingen betekent dit:

  • De maximale arbeidstijd is 7 uur per dag en maximaal 35 uur per week
  • De minimale onafgebroken dagelijkse rust is 14 uur. En in elk geval tussen 19.00 en 7.00 uur
  • Als een kind meer dan 4,5 uur werkt, heeft het minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze
  • Werken op zondag is niet toegestaan
  • Wellicht ten overvloede vermelden wij dat de leerling geen recht heeft op een stagevergoeding