De GMR is een overkoepelende Medezeggenschapsraad, waarin de afzonderlijke
Medezeggenschapsraden zijn vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met locatie-overstijgende zaken. De GMR kent een eigen reglement en kent geledingen voor personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen.

Samenstelling GMR
Dhr. J. (Jack) Thissen, voorzitter

Mevr. E. (Eva) Daemen, secretaris

Mevr. M. (Martine) Burema, lid

Dhr. E. (Eric) Helsen, lid

Dhr. J. (Jos) Hendrix, lid

Dhr. B. (Ben) Grondijs, lid

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en advies binnen de school. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS)en kent een eigen reglement.

Voorgenomen besluiten met betrekking tot de inrichting en organisatie van het onderwijs passeren de MR. De samenstelling van de MR is van dien aard, dat de verschillende geledingen binnen de school erin zijn vertegenwoordigd: personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Door een goede communicatie tussen MR, bevoegd gezag, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, heerst er binnen de scholen een sfeer van openheid en overleg.

Het DaCapo College heeft twee MR’s:  één MR voor het vmbo en één MR voor het praktijkonderwijs.

Naast de MR bestaat er voor de gehele organisatie een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.