Klachten algemeen

Het kan voorkomen dat u een klacht wil indienen. Dat kan via school of eventueel via de klachtencommissie.

In de regel zult u uw klacht bespreken met de direct betrokkene of de daarvoor aangewezen contactpersoon op de school (bereikbaar via het algemene telefoonnummer).

Leidt dit contact niet tot een bevredigende oplossing, dan wendt u zich tot de schooldirectie, die uw klacht in behandeling neemt en een beslissing neemt. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan zal de schooldirectie u doorverwijzen naar de klachtencommissie.

Download de klachtenregeling:

Meer informatie en de regeling zelf staat op de website van LVO.

Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden

Indien een examenkandidaat ongeoorloofd absent is bij enig onderdeel van het examen kan de schooldirectie hiervoor een sanctie vaststellen. Klachten over sancties genomen door de schooldirectie worden behandeld door de Commissie van Beroep bij examens. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat/ouder dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep bij examens. De leden van deze Commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De Commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. 

Zie voor verdere informatie het examenreglement.

Een klacht kunt u indienen bij de Commissie van Beroep, eindexamenaangelegenheden

Examencommissie
Havikstraat
6135 ED  Sittard
Tel. 046-7820800