Klachten algemeen

De kring van personen waartegen een klacht kan worden ingediend is beperkt tot medewerkers van de Stichting DaCapo en ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen voor zover deze leerling zijn van een van onze locaties. Hierbij kan gedacht worden aan docenten, directieleden, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen, ex-leerlingen, ouder(s), voogden, verzorger(s), College van Bestuur of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor een van de locaties. Klachten over ouders onderling of over leerlingen onderling zijn van deze regeling uitgesloten.

De klager wendt zich in de eerste plaats direct tot degene waarop de klacht gericht is. Indien dat niet tot de oplossing leidt, kan de klager zich wenden tot de directeur vmbo of de directeur Praktijkonderwijs en EOA. Leidt dit niet tot de oplossing of is één van de directeuren onderdeel van de klacht, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur van het DaCapo College. De interne vertrouwenspersoon van de school kan de klager helpen de juiste weg te vinden. Daarnaast zijn er twee externe vertrouwenspersonen op stichtingsniveau aangesteld.

Wij hopen uiteraard, dat u nooit in een situatie zult verkeren, waarbij u gebruik moet maken van de klachtenregeling. Als u vragen of opmerkingen heeft over de klachtenregeling, neem dan gerust contact op met een van onze interne vertrouwenspersonen.  Een afschrift van de regeling kunt u, na telefonische afspraak, afhalen bij de servicebalie, telefoonnummer: 046-7820800.

Sinds april 2015 heeft de Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs de Stichting Geschillen Commissies Onderwijs (GCBO) opgericht. Deze stichting bundelt zo’n twintig landelijke geschillen-, beroeps-, klachten- en bezwarencommissies die op grond van de wet of de cao’s verplicht zijn voor onderwijsinstellingen. Hier kunt u uw klacht ook indienen.

Het adres van de Stichting GCBO is Postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

Klachten betreffende eindexamenaangelegenheden

Indien een examenkandidaat ongeoorloofd absent is bij enig onderdeel van het examen kan de schooldirectie hiervoor een sanctie vaststellen. Klachten over sancties genomen door de schooldirectie worden behandeld door de Commissie van Beroep bij examens. Deze klachten kennen een speciale klachtafhandeling. Een kandidaat/ouder dient binnen drie dagen na bekendmaking van de sanctie in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep bij examens. De leden van deze Commissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de stichting. De Commissie is exclusief bevoegd inzake geschillen op voornoemd terrein. Men kan met deze klachten niet naar de klachtencommissie. 

Zie voor verdere informatie het examenreglement.

Een klacht kunt u indienen bij de Commissie van Beroep, eindexamenaangelegenheden

p/a Shared Service Center
Havikstraat
6135 ED  Sittard
Tel. 046-7820800