Inspraak en medezeggenschap

De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Voor meer informatie over medezeggenschap zie de website https://infowms.nl.
Het DaCapo College maakt deel uit van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). Binnen LVO is er een overkoepelende medezeggenschapsraad (GMR) en de scholen hebben eigen medezeggenschapsraden (MR’s). Het DaCapo College heeft twee MR’s. De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en advies binnen de school.

GMR
De Stichting LVO bestuurt 25 scholen voor voortgezet onderwijs in heel Limburg en heeft ongeveer 2700 medewerkers. De scholen verzorgen het onderwijs voor ongeveer 28.000 leerlingen.
Onderwerpen die alle scholen of een meerderheid van scholen aangaan worden besproken in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR voert het overleg met het college van bestuur van Stichting LVO. Meer informatie over de GMR is te vinden op https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/medezeggenschap/.

Medezeggenschapsraden DaCapo College
Het DaCapo College heeft twee MR’s: een MR voor het vmbo (locaties Milaanstraat en Havikstraat), inclusief de Eerste opvang anderstaligen (EOA) en een MR voor het Praktijkonderwijs (PRO).
Elke MR bestaat uit een personeelsgeleding en een ouder/leerling geleding. De MR voert één keer per maand overleg met de rector van de school, te weten de heer J. Hausmans. Via dit overleg zijn leerlingen, ouders en personeel betrokken bij de onderwijskundige en beleidsmatige keuzes die worden gemaakt.
In schooljaar 2022 – 2023 is de samenstelling van de MR als volgt:
MR VMBO:

M. Burema (voorzitter; personeelslid)
H. Fijten (Vicevoorzitter; personeelslid)
E. Daemen (Secretaris; personeelslid), tevens afgevaardigde naar de GMR
E. Helsen (personeelslid)
J. Hendrix (personeelslid)
H. Meijers (ouderlid)
R. van Geenen (ouderlid)
De MR zoekt nog aanvulling voor de leerling geleding.

De MR van het VMBO is bereikbaar via de secretaris:  mr­_vmbo@dacapo-college.nl

MR Praktijkonderwijs

R. Bakx (voorzitter; personeelslid)
B. Boei (secretaris; personeelslid)
R. Visser (personeelslid), tevens afgevaardigde naar de GMR
J. van Witsen (ouderlid)
De MR zoekt nog aanvulling voor de oudergeleding en leerling geleding.
De MR van PRO is bereikbaar via: mr­_vmbo@dacapo-college.nl

Bevoegdheden MR
De medezeggenschapsraad werkt volgens het MR-reglement van LVO (https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/medezeggenschap/) en kent daarnaast een door de MR opgesteld huishoudelijk reglement .
Enkele belangrijke beleidsstukken die in de MR worden besproken zijn: het leerlingenstatuut, voorzieningen voor leerlingen, taakbeleid voor onderwijspersoneel en het veiligheidsplan.

MR-vergaderingen
De vergaderingen van de MR zijn openbaar voor toehoorders. Officieel hebben toehoorders geen recht op inspraak. De mogelijkheid bestaat echter om spreektijd aan te vragen; na toekenning nemen wij dit dan op in de agenda.

De PMR VMBO vergadert een keer per maand van 14:00 tot 16:00: 16 januari, 13 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei, 12 juni, 3 juli. Voor de gehele MR VMBO staan er vooralsnog geen vaste afspraken.

De PMR PRO vergadert tweewekelijks op donderdagmiddag vanaf 15:30 tot 16:30 in de even weken. Voor de gehele MR PRO staan er vooralsnog geen vaste afspraken.