Onder auspiciën van de VO-raad worden in Vensters VO cijfermatige en feitelijke informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem verzameld. Het systeem is opgebouwd uit twintig indicatoren verdeeld over vijf vensters: Algemeen – Resultaten – Waardering – Onderwijsbeleid – Bedrijfsvoering. De informatie is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf. Via een link op hun website publiceren de scholen hun resultaten, met eventuele toelichtingen. Op de website www.scholenopdekaart.nl  zijn de gegevens van alle vo-scholen gepubliceerd. Hierdoor is het mogelijk om een genuanceerd, compleet en actueel beeld van de eigen schoolprestaties te tonen, afgezet tegen landelijke gemiddelden van vergelijkbare scholen. De SchoolVensters zijn ook een belangrijk instrument voor het aangaan van de dialoog met belanghebbenden.

((De locaties van het DaCapo College hebben ieder hun eigen SchoolVenster)).