Onder auspiciën van de VO-raad worden in Vensters VO cijfermatige en feitelijke informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in één systeem verzameld. Het systeem is opgebouwd uit zeventien indicatoren verdeeld over vier vensters: Informatie over de school – Het onderwijs – Resultaten – Tevredenheid. De informatie is afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Onderwijsinspectie en van de scholen zelf.  Op de website www.scholenopdekaart.nl  zijn de gegevens van alle vo-scholen gepubliceerd. Hierdoor is het mogelijk om een genuanceerd, compleet en actueel beeld van de eigen schoolprestaties te tonen, afgezet tegen landelijke gemiddelden van vergelijkbare scholen. De SchoolVensters zijn ook een belangrijk instrument voor het aangaan van de dialoog met belanghebbenden.

(De locaties van het DaCapo College hebben ieder hun eigen SchoolVenster).