Verzuim

Verzuimregeling

Verzuim moet tot een minimum beperkt worden. Wij vragen u de bezoeken aan huisarts, tandarts en orthodontist zoveel mogelijk in de vrije tijd van de leerling te plannen. Indien de leerling wegens ziekte of andere ernstige redenen de school moet verzuimen, dient u dit diezelfde dag voor 09:00 uur telefonisch te melden bij de receptie van de locatie. Bij terugkomst ontvangen wij een briefje met daarop de reden en de duur van het verzuim, ook al werd de leerling telefonisch ziek gemeld. Bij langer ziekteverzuim (over het weekend heen), verzoeken wij u de receptie van de locatie telkens op maandagochtend daarvan te berichten.
Verlof voor een lesuur kunt u via een briefje aanvragen. Wordt een leerling ziek onder schooltijd, dan moet deze zich altijd afmelden bij de receptie of de schoolleiding. Bij ongeoorloofd of frequent verzuim, is de school volgens de wet verplicht de ambtenaar leerplichtzaken in te lichten.

Buitengewoon verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Extra verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen,  die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting wordt gegeven. Indien uw kind gebruik wil maken van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren schriftelijk bij de rector van de school te melden.

Vakantie tijdens schooltijd

Voor vakantie tijdens schooltijd kan alleen in speciale gevallen een uitzondering op de regel worden gemaakt. De uitzondering is, als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de rector eenmaal per schooljaar uw kind vrijgeven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd, waaruit de specifieke aard van het beroep alsmede de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.

U dient met de volgende voorwaarden rekening te houden

 • de aanvraag moet minimaal acht weken van tevoren worden ingediend (i.v.m. een eventuele bezwaarprocedure), tenzij u kunt aangeven waarom dit niet mogelijk was.
 • de verlofperiode mag maximaal tien schooldagen beslaan
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen
 • wordt een leerling of gezinslid ziek tijdens de vakantie, waardoor de leerling later op school komt, dient een dokterverklaring uit het vakantieland te worden overlegd, waaruit de ernst, de aard en duur van de ziekte blijken.

Verlof voor andere gewichtige omstandigheden

 • Verhuizing van het gezin.
 • Bijwonen huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten.
 • Ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten.
 • Overlijden van bloedverwanten of aanverwanten.
 • Ambtsjubileum of huwelijksjubileum van bloedverwanten of aanverwanten.

Onderstaande situaties zijn GEEN gewichtige omstandigheden

 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Vakantie in een goedkope periode of i.v.m. een aanbieding.
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan.
 • Eerder vertrekken of later terugkomen van vakantie i.v.m. (verkeers)drukte.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al (of nog) vrij zijn.

Bezwaar maken

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Bent u het niet eens met een besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken en dit bezwaar indienen bij de locatiedirecteur. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten:
Naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het genomen besluit, en argumenten, waarom u niet akkoord gaat met het besluit. U krijgt de gelegenheid, het bezwaar mondeling toe te lichten. Verdere gegevens vindt u op de hierboven vermelde website.

Voor het aanvragen van verlof zijn formulieren verkrijgbaar bij de locatiedirecteur of te downloaden op de website van Bureau Leerplicht. Alle zaken betreffende de leerplicht kunt u vinden op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht: www.rbl-westelijkemijnstreek.nl.
Volgens de leerplichtwet is de school verplicht om een vermoeden van onwettig schoolverzuim te melden aan de ambtenaar leerplichtzaken van de woongemeente van de leerling.

De ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Sittard-Geleen is te bereiken via:
Bureau Leerplicht / RMC Sittard-Geleen
Bezoekadres: Hub Dassenplein 1 Sittard (tel. 046- 4777492)
Postadres: Postbus 18,  6130 AA Sittard
E-mail: rbl-westelijkemijnstreek@sittard-geleen.nl