Ondersteuningsstructuur

Wat betekent onze ondersteuningsstructuur voor u ?

 

Op school is de mentor voor u en uw kind het eerste aanspreekpunt. De begeleiding vindt zoveel mogelijk plaats door de docenten tijdens de lessen in de klas. Het DaCapo College kent een ondersteuningspreventieteam (OPT). Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, schoolarts, leerplichtambtenaar, een gedragswetenschapper van het Onderwijs Diensten centrum (ODC) en een ambulant begeleider.   Wanneer er sprake is van complexe problematiek op meer leefgebieden kan het wenselijk zijn, in overleg met ouders, de hulp van externe deskundigen in te roepen.