Het DaCapo College heeft twee ouderraden: één ouderraad voor het vmbo en één ouderraad voor het praktijkonderwijs. De ouderraad zorgt ervoor dat de opvattingen van de ouder(s)/verzorger(s) ten aanzien van de gang van zaken worden doorgegeven aan schoolleiding en docenten. Samen met de schoolleiding streeft de ouderraad ernaar, dat elke ouder zich nauw betrokken voelt bij het schoolgebeuren. De ouderraad zorgt in voorkomende gevallen ook voor ondersteuning bij de organisatie van buitenschoolse activiteiten. Ieder jaar kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat stellen om zitting te nemen in de ouderraad. De directeur onderhoudt regelmatig contact met de ouderraad.